Proiectul ERASMUS+ „Metode pentru inspirarea educației non-formale privind decarbonizarea” este un KA220-SCH de 26 de luni – Parteneriate de cooperare în educația școlară.

Problema schimbărilor climatice și lupta împotriva acesteia fac acum parte din viața noastră de zi cu zi. Trebuie să fim conștienți că ne confruntăm cu o problemă globală de mediu și socială. Pentru a crește gradul de conștientizare a situației globale și a urgenței de a acționa, trebuie să începem o activitate de conștientizare pentru generațiile următoare de la o vârstă fragedă. Acesta este motivul pentru care educația este esențială pentru dezvoltarea conștientizării climatice. Regiunile carbonifere sunt afectate în special de schimbările climatice, deoarece impactul asupra mediului al mineritului este o preocupare majoră pentru regiune, cu toate acestea, tradițiile miniere au o mare istorie și au devenit parte din identitatea regiunii ca moștenire culturală.
Scopul este de a crea un program de creștere a gradului de conștientizare care să implice un set de instrumente metodologice inovatoare care se concentrează pe conștientizarea schimbărilor climatice, subliniind importanța eliminării treptate a cărbunelui și păstrând moștenirea culturală minieră a regiunii ca tradiție locală.

Obiective: Scopul principal al proiectului este de a dezvolta o metodă de inspirare a educației non-formale privind decarbonizarea (kit de instrumente și material educațional). Pentru atingerea acestor obiective, în primul rând se va efectua examinarea sistemului educațional și elaborarea testului de atitudine.
Bazat parțial pe rezultatele testului de atitudine, un alt obiectiv al proiectului de elaborare a unui material educațional non-formal care poate fi utilizat cu ușurință pentru conștientizare în școlile primare și în primul an de gimnaziu. Principalele subiecte ale materialului educațional de instruire vor fi conștientizarea climei, legătura dintre minerit și schimbările climatice și moștenirea minieră. Materialul educațional non-formal va fi testat în cadrul unui program pilot în școlile primare din trei țări diferite. În plus, în cadrul proiectului va fi înființat un program de formare a formatorilor.
Programul de instruire a formatorilor va fi realizat de școlile participante la programul pilot.

The ERASMUS+ project „Methods to Inspire Non-Formal Education on Decarbonisation” is a 26-month KA220-SCH – Cooperative Partnerships in School Education.

The issue of climate change and the fight against it are now part of our daily lives. We must be aware that we are facing a global environmental and social problem. To raise awareness of the global situation and the urgency to act, we need to start raising awareness for the next generations at an early age. This is why education is essential to developing climate awareness. Coal regions are particularly affected by climate change, as the environmental impact of mining is a major concern for the region, however, mining traditions have a long history and have become part of the region’s identity as cultural heritage.
The aim is to create an awareness-raising program involving a set of innovative methodological tools that focus on climate change awareness, emphasizing the importance of phasing out coal and preserving the region’s mining cultural heritage as a local tradition.

Objectives: The main aim of the project is to develop a method to inspire non-formal education on decarbonisation (tool kit and educational material). In order to achieve these objectives, first of all, the examination of the educational system and the development of the attitude test will be carried out.
Based in part on the results of the attitude test, another goal of the project to develop a non-formal educational material that can be easily used for awareness in primary schools and the first year of secondary school. The main topics of the educational training material will be climate awareness, the link between mining and climate change and mining heritage. The non-formal educational material will be tested in a pilot program in primary schools in three different countries. In addition, a training of trainers program will be established within the project.
The training of trainers program will be carried out by the schools participating in the pilot program.

06/09/2023 – Pre kick-off

09/11/2023 – Kick-off


We have completed an inspiring KICK-OFF MEETING of our MINED ((„Methods for Inspiring Non-formal Education on Decarbonisation”)) project in Eger, Hungary!
Hosted by Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, the event brought together partners from Hungary, Greece, Romania, Bulgaria, and Germany.
Partners from diverse backgrounds presented their institutions and shared insights into their national education systems.

Coffee breaks and lunches provided the perfect setting for networking and collaboration.

Project presentations and discussions emphasized the commitment to non-formal education on decarbonization.

The meeting concluded with a workshop and a Lyceum Tour at EKCU’s main building.

Looking forward to transforming education for a sustainable future! Stay tuned for more updates.
#MINEDProject #EducationForChange #EgerMeeting

Am finalizat o ȘEDINȚĂ DE INICIERE inspirată a proiectului nostru MINED („Metode pentru inspirarea educației non-formale privind decarbonizarea”) în Eger, Ungaria!
Găzduit de Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, evenimentul a reunit parteneri din Ungaria, Grecia, România, Bulgaria și Germania.
Partenerii din medii diverse și-au prezentat instituțiile și au împărtășit perspective despre sistemele lor naționale de educație.

Pauzele de cafea și prânzurile au oferit cadrul perfect pentru crearea de rețele și colaborare.

Prezentările și discuțiile proiectelor au subliniat angajamentul față de educația non-formală privind decarbonizarea.

Întâlnirea s-a încheiat cu un workshop și un tur al liceului la clădirea principală a EKCU.

Așteptăm cu nerăbdare să transformăm educația pentru un viitor durabil! Rămâneți pe fază pentru mai multe actualizări.
#MINEDProject #EducationForChange #EgerMeeting

Second meeting

Al II-lea atelier pentru proiectul nostru ERASMUS+, MINED , s-a desfășurat atât în persoană, în frumosul Thessaloniki , cât și online prin TEAMS. Acest atelier a avut ca scop dezvoltarea unui kit de instrumente non-formal pentru elevi, axat pe sustenabilitate .

Repere din Ziua 1:

Am analizat sistemele de educație ale țărilor participante 🇧🇬🇷🇴🇩🇪🇬🇷🇭🇺pentru a înțelege cum este integrată sustenabilitatea. Acesta a fost un pas crucial pentru a identifica diferențele, similitudinile și oportunitățile.

Acum suntem pregătiți să creăm un kit de instrumente care poate fi ușor integrat în sistemele educaționale nu doar ale celor 5 țări, ci și în multe altele!

Repere din Ziua 2:

-Prezentarea testului de atitudine și împărtășirea experiențelor

-Discuții despre conținutul kitului de instrumente

-Am desfășurat un atelier pentru a planifica următorii pași ai proiectului

-Am abordat întrebările legate de managementul proiectului

Facem progrese mari și abia așteptăm să vedem impactul pozitiv pe care acest kit de instrumente îl va avea asupra educației pentru sustenabilitate! https://scoalavoievodlitovoi.ro/proiect-erasmus/

The 2nd workshop for our ERASMUS+ project, MINED, took place both in person in beautiful Thessaloniki and online through TEAMS. This workshop aimed to develop a non-formal toolkit for students, focused on sustainability.

Highlights from Day 1:

We analyzed the education systems of the participating countries to understand how sustainability is integrated. This was a crucial step to identify differences, similarities and opportunities.

We are now ready to create a toolkit that can be easily integrated into the education systems of not only the 5 countries, but many more!

Highlights from Day 2:

-Presenting the attitude test and sharing experiences

-Discussions about the contents of the toolkit

-Held a workshop to plan the next steps of the project

-Addressed questions related to project management

We are making great progress and can’t wait to see the positive impact this toolkit will have on sustainability education! https://scoalavoievodlitovoi.ro/proiect-erasmus/

309 elevi de la Școala Gimnazială „Voievod Litovoi”, au participat la cea mai recentă activitate a proiectului Erasmus+, MINED – Methods for Inspiring Non-formal Education on Decarbonisation. răspunzând la testele de atitudine în cadrul eforturilor noastre continue de a înțelege și promova sustenabilitatea!

În săptămânile următoare, partenerul nostru DCN Global va analiza rezultatele chestionarelor. Suntem nerăbdători să vedem concluziile și să folosim aceste date pentru a dezvolta kitul nostru educațional pentru sustenabilitate.

Un mare mulțumesc tuturor elevilor pentru participare și tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect! Împreună, facem pași importanți spre un viitor mai verde.

309 students from „Voievod Litovoi” Secondary School participated in the latest activity of the Erasmus+ project, MINED – Methods for Inspiring Non-formal Education on Decarbonisation. by taking attitude quizzes as part of our ongoing efforts to understand and promote sustainability!

In the coming weeks, our partner DCN Global will analyze the survey results. We look forward to seeing the findings and using this data to develop our sustainability education kit.

A big thank you to all the students for participating and to everyone involved in making this project happen! Together, we are taking important steps towards a greener future.